Giới thiệu Ngoại ngữ Sao Mai

Công ty TNHH Giáo Dục Thiên Ân Phúc được thành lập vào năm 2016. Công ty hoạt động về các lĩnh vực giáo dục mầm non và đào tạo bồi dưỡng tiếng Anh nhằm góp phần đào tạo nhân lực tương lai cho tổ quốc Việt Nam. Công ty TNHH Giáo Dục Thiên Ân Phúc hoạt động với mục tiêu trang bị cho các thế hệ trẻ Việt Nam kiến thức và kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cần thiết cho quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, cũng như hội nhập nền kinh tế thế giới.