CHƯƠNG TRÌNH TOEFL

CẤP SÁCH THỜI GIAN KHÓA HỌC

(1,5hrs/period, 3days/week)

TOEFL Foundation 1 Longman Introductory Course for the TOEFL Tests 14 tuần (42 buổi)
TOEFL Foundation 2 Longman Introductory Course for the TOEFL Tests 14 tuần (42 buổi)
TOEFL 60 Longman Preparation Course for the TOEFL Test

TOEFL iBT Supplementary Material

14 tuần (42 buổi)
TOEFL 70 Longman Preparation Course for the TOEFL Test

TOEFL iBT Supplementary Material

14 tuần (42 buổi)
TOEFL 80 Cambridge Preparation Course for the TOEFL 14 tuần (42 buổi)
TOEFL 90 Cambridge Preparation Course for the TOEFL 14 tuần (42 buổi)

* Lưu ý: Thời lượng học bao gồm: 70% Giáo viên Việt Nam + 30% Giáo viên nước ngoài.