CHƯƠNG TRÌNH IELTS

CẤP SÁCH THỜI GIAN KHÓA HỌC

(1,5hrs/period

3 days/week)

Pre -IELTS 1 Basic IELTS

Get Ready A2+

12 tuần (36 buổi)
 Pre -IELTS  2 Basic IELTS

Get Ready A2+

12 tuần (36 buổi)
IELTS 4- 4.5 Complete IELTS B1

15 day’s Practice

16 tuần (48 buổi)
IELTS 4.5-5 Complete IELTS B1

15 day’s Practice

16 tuần (48 buổi)
IELTS 5- 5.5 Complete IELTS B2

IELTS testbuilder1

16 tuần (48 buổi)
IELTS 5.5 -6 Complete IELTS B2

IELTS testbuilder1

16 tuần (48 buổi)
IELTS 6 -6.5 Complete IELTS C1

IELTS practice tests

16 tuần (48 buổi)
IELTS 6 -7.0 Complete IELTS C1

IELTS practice tests

16 tuần (48 buổi)

       * Lưu ý: Thời lượng học bao gồm: 70% Giáo viên Việt Nam + 30% Giáo viên nước ngoài.