ANH VĂN THIẾU NIÊN

1. Cấp độ PRE KET:

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO TRÌNH THỜI LƯỢNG

3b/ Tuần

Pre- KET 1 MOTIVATE 1
(Unit 1 ⇒ Unit 4)
24 Buổi

(8-12 tuần)

Pre- KET 2 MOTIVATE 1

(Unit 5 ⇒ Unit 8)

24 Buổi

(8-12 tuần)

2. Cấp độ KET (CHỨNG CHỈ A2):

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO TRÌNH THỜI LƯỢNG

3b/ Tuần

KET 1 MOTIVATE 2

(Unit 1 ⇒ Unit 4)

24 Buổi
(8-12 tuần)
KET 2 MOTIVATE 2

(Unit 5 ⇒ Unit 8)

24 Buổi

(8-12 tuần)

KET 3 SOLUTIONS Pre-Inter 24 Buổi

(8-12 tuần)

KET 4 SOLUTIONS Pre-Inter 24 Buổi

(8-12 tuần)

KET 5 PRACTICE TEST 48 Buổi

(16-24 tuần)

3. Cấp độ PET (CHỨNG CHỈ B1)

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO TRÌNH THỜI LƯỢNG

3b/ Tuần

PET 1 SOLUTIONS INTER 24 Buổi

(8-12 tuần)

PET 2 SOLUTIONS INTER 24 Buổi

(8-12 tuần)

PET 3 SOLUTIONS UPPER-INTER 24 Buổi
(8-12 tuần)
PET 4 SOLUTIONS UPPER-INTER 24 Buổi

(8-12 tuần)

PET 5 PRACTICE TEST 48 Buổi

(16-24 tuần)

     * Lưu ý: Thời lượng học bao gồm: 50% Giáo viên Việt Nam + 50% Giáo viên nước ngoài hoặc 100% Giáo viên nước ngoài.