ANH VĂN GIAO TIẾP

CẤP SÁCH THỜI GIAN KHÓA HỌC

(1,5hrs/period, 3days/week)

BeginnerS American English Files – Starter 10 tuần (30 buổi)
Elementary 1 American English Files – Level 1 10 tuần (30 buổi)
Elementary 2 American English Files – Level 1 10 tuần (30 buổi)
Pre-Intermediate 1 American English Files – Level 2 10 tuần (30 buổi)
Pre-Intermediate 2 American English Files – Level 2 10 tuần (30 buổi)
Intermediate 1 American English Files – Level 3 10 tuần (30 buổi)
Intermediate 2 American English Files – Level 3 10 tuần (30 buổi)
Advanced 1 American English Files – Level 4 10 tuần (30 buổi)
Advanced 2 American English Files – Level 4 10 tuần (30 buổi)

* Lưu ý: Thời lượng học bao gồm: 50% Giáo viên Việt Nam + 50% Giáo viên nước ngoài.